« strona główna « ONZ - NGO

Formy współpracy

Status stowarzyszeniowy z Departamentem Informacji Publicznej
(Department of Public Information - DPI)

Status konsultacyjny należy odróżnić od innej formy współpracy organizacji pozarządowych z ONZ, a mianowicie stowarzyszenia z Departamentem Informacji Publicznej.

Departament Informacji Publicznej za pomocą organizacji pozarządowych dociera do ludzi na całym świecie i pomaga im lepiej zrozumieć pracę i cele Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Organizacje pozarządowe są partnerami Departamentu Informacji Publicznej od czasów jego powołania, tzn. od 1947 r. Oficjalne stosunki zostały ustanowione w 1968 r., w Rezolucji Rady Gospodarczej i Społecznej 1297 (XLIV) z 27 maja. Rezolucja wzywa DPI do stowarzyszenia z organizacjami pozarządowymi, które posiadają środki do rozprzestrzeniania informacji na temat celów i działalności ONZ.Zobacz również:

Economic and Social Resolution 1297 (XLIV), 27 May 1968Kto może ubiegać się o status stowarzyszeniowy?

Podczas gdy status konsultacyjny przyznawany jest na podstawie zakresu zainteresowań i działań podejmowanych przez obu aktorów, kryterium decydującym o stowarzyszeniu z DPI jest posiadanie środków do prowadzenia działalności informacyjnej na temat pracy ONZ.

Status stowarzyszeniowy jest udzielany, jeśli organizacja spełnia wymienione wyżej kryteria, ponadto musi popierać i respektować zasady i założenia Karty NZ, być uznana na arenie krajowej i międzynarodowej, istnieć przynajmniej od trzy lata. Pod uwagę brane są również istniejące już kontakty z organami ONZ.

Organizacje pozarządowe mogą być stowarzyszone z DPI bez posiadania statusu konsultacyjnego przy Radzie Gospodarczej i Społecznej.
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2007 r.
Aktualizacja strony lipiec 2014 r