UNCTAD.ORG  

Jedenasta sesja Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju UNCTAD XI

13-18 czerwca 2004 r.

Noty prasowe Przemówienia

"Aby członkowie wielostronnego systemu handlu mogli w przyszłości czerpać korzyści ze wschodzących rynków, muszą już dziś zadbać o ich rozwój" - twierdzi sekretarz generalny UNCTAD, Rubens Ricupero. W tym celu konferencja zdyskontuje długoletni mandat i fachową wiedzę UNCTAD w tych kwestiach handlowych, finansowych, inwestycyjnych i technologicznych, które wiążą się z rozwojem. Konferencja ma na celu:

  • zbudowanie konsensusu, będącego wstępnym warunkiem podjęcia negocjacji i filarem systemu ONZ, w ramach którego UNCTAD realizuje swój mandat mocno zakorzeniony w relacjach pomiędzy handlem a rozwojem.

  • pomoc we wdrażaniu przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne NZ Milenijnych Celów Rozwoju, a zwłaszcza w stworzeniu korzystnego globalnego gospodarczego partnerstwa, które będzie służyło rozwojowi i ograniczeniu ubóstwa.

Konferencja będzie nastawiona na podjęcie konkretnych działań. W tym celu uczestnicy konferencji zapoznają się z przypadkami udanych i nieudanych przedsięwzięć, wytyczą konkretne kierunki polityki rządów i międzynarodowej społeczności oraz opracują plan prac UNCTAD na następne cztery lata.

Zobacz również:

Eleventh session of the United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD XI http://www.unctadxi.org/


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2004 r.