« strona główna UNIC « Współpraca ONZ z UE

Raporty na temat współpracy ONZ i UE

Przedstawicielstwa organizacji należących do systemu Narodów Zjednoczonych mieszczące się w Brukseli wydają coroczne raporty na temat współpracy ONZ z Komisją Europejską. Przygotowanie raportów ma umożliwić lepsze zrozumienie charakteru współpracy podejmowanej przez obydwie organizacje.

Pierwszy raport wydano w marcu 2007 roku pod tytułem "The partnership between the UN and the EU: the United Nations and the European Commission working together in Development and Humanitarian Cooperation". Raport przedstawia osiągnięcia we współpracy między organizacjami w dziedzinie rozwoju i pomocy humanitarnej. Koncentruje się na takich kwestiach, jak: poszanowanie praw człowieka, rozwój handlu, rozwój obszarów rolniczych, bezpieczeństwo żywnościowe, zapewnienie edukacji, ochrona zdrowia, poprawa warunków sanitarnych, zapobieganie kryzysom i eliminowanie ich skutków oraz udzielanie pomocy humanitarnej.

Drugi raport opublikowano w październiku 2007 roku pod tytułem: "Improving lives: Results from the partnership of the United Nations and the European Commission in 2006". Raport porusza w szczególności następujące kwestie dotyczące współpracy między organizacjami: pomoc rozwojowa, pomoc humanitarna, zapobieganie kryzysom.

Trzeci raport wydany w 2008 roku został zatytyłowany: "Improving lives: Results from the partnership of the United Nations and the European Commission in 2007". Raport ten uwzględnił w szczególności rezultaty współpracy między ONZ a UE w dziedzinie ochrony praw człowieka. W roku jego wydania przypadała bowiem 60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowiącej najważniejszy dokument dotyczący praw człowieka i pierwszy tego rodzaju przyjęty przez społeczność międzynarodową.

Czwarty raport wydano w 2009 roku pod tytułem: "Renewing Hope, Rebuilding Lives: Partnership between the United Nations and the European Commission in Post-Crisis Recovery". W przeciwieństwie do poprzednich publikacji ten raport koncentruje się na jednym kluczowym obszarze współpracy między organizacjami - udzielaniu pomocy krajom dotkniętym konfliktami i cierpiącym wskutek klęsk żywiołowych. Raport podsumowuje rezultaty współpracy podejmowanej w tym zakresie w latach 2006-2008.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2010 r.