« strona główna UNIC « Współpraca ONZ z UE

Przedstawicielstwa UE przy ONZ

Przed wprowadzeniem w życie Traktatu Lizbońskiego Unia Europejska w Organizacji Narodów Zjednoczonych była reprezentowana przede wszystkim przez państwa członkowskie kolejno sprawujące Prezydencję (Urząd Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej) i Komisję Europejską. Po wprowadzeniu zmian określonych w Traktacie Lizbońskim funkcje reprezentacyjne pełni delegatura Unii Europejskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w imieniu Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Pierwszym ciałem reprezentującym Wspólnotę Europejską w Nowym Jorku było biuro informacyjne Komisji Europejskiej utworzone w 1964 roku. Wraz z przyznaniem Wspólnocie Europejskiej statusu stałego obserwatora ONZ w 1974 roku, biuro zaczęło funkcjonować jako oficjalna delegacja Komisji Europejskiej przy ONZ. Po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego delegacje Komisji Europejskiej działające we wszystkich rejonach świata, również te funkcjonujące przy ONZ, zostały przekształcone w delegatury Unii Europejskiej.

Obecnie Unia Europejska posiada przedstawicielstwa przy siedzibach ONZ w Nowym Jorku, Genewie, Paryżu, Rzymie, Wiedniu i Nairobi.

Delegatura Unii Europejskiej w Nowym Jorku

Delegatura utrzymuje stosunki z organizacjami wyspecjalizowanymi, programami i funduszami Narodów Zjednoczonych, które mają siedzibę w Nowym Jorku. Najważniejsze z nich to Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) oraz Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA). Przedstawicielstwo UE w Nowym Jorku koordynuje stanowiska państw członkowskich i odgrywa znaczącą rolę w określaniu wspólnych stanowisk Unii na forum ONZ. Zadaniem przedstawicielstwa, podobnie jak w przypadku delegacji Unii w poszczególnych państwach i przy innych organizacjach międzynarodowych, jest także rozpowszechnianie informacji na temat działalności Unii Europejskiej, a w szczególności na temat jej roli w stosunkach międzynarodowych.
Zobacz również: http://www.eu-un.europa.eu/articles/articleslist_s33_en.htm

Delegatura Unii Europejskiej w Nairobi

Delegatura w Nairobi współpracuje z Biurem Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nairobi (UNON), a w szczególności z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) i Programem Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT). Wspomaga ona proces kształtowania polityki w dziedzinie środowiska i rozwoju.
Zobacz również: http://www.delken.ec.europa.eu/en/Default.asp

Delegatura Unii Europejskiej w Rzymie

W Rzymie znajdują się siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) oraz Światowego Programu Żywnościowego (WFP). Przyświeca im wspólny cel: wyeliminowanie głodu na świecie. Cel ten został zawarty w Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych z 2000 roku jako jeden z Milenijnych Celów Rozwoju. Jest on również jednym z głównych celów polityki rozwojowej Unii Europejskiej.
Zobacz również: http://eeas.europa.eu/delegations/rome/index_en.htm

Delegatura Unii Europejskiej w Paryżu

Delegatura w Paryżu utrzymuje stosunki z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki I Kultury (UNESCO). Unia Europejska kładzie nacisk na integrację w wymiarze kulturalnym i naukowym, a także w zakresie edukacji. Są to czynniki warunkujące jej rozwój gospodarczy. Z tego względu współpraca z UNESCO jest postrzegana jako szczególnie istotna.
Zobacz również: http://www.eu-un.europa.eu/articles/articleslist_s36_en.htm

Delegatura Unii Europejskiej w Genewie

W Genewie mieści się siedziba Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNOG), Rady Praw Człowieka ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej i Światowej Organizacji Handlu. Zajmują się one prawami człowieka, rozbrojeniem, pomocą humanitarną, jak również szeroko pojętym rozwojem. Delegatura Unii Europejskiej utrzymuje z nimi stosunki i bierze udział w dyskusjach na temat kształtowania polityki w wyżej wymienionych dziedzinach.
Zobacz również: http://www.delgva.ec.europa.eu/en/index.htm

Delegatura Unii Europejskiej w Wiedniu

Delegatura odpowiada za reprezentowanie Unii Europejskiej w Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Wiedniu (UNOV) oraz w agendach ONZ mieszczących się w Wiedniu: Biurze ds. Narkotyków I Przestępczości (UNODC), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO).
Zobacz również: http://www.delvie.ec.europa.eu/en/

Delegatury Unii Europejskiej przy ONZ

Zobacz również: www.eu-un.europa.eu/articles/articleslist_s33_en.htm

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2010 r.