« strona główna UNIC « Współpraca ONZ z UE

Dziedziny współpracy

Rozwój

W dziedzinie rozwoju Unia Europejska współpracuje z ONZ głównie poprzez Sojusz Agend Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS), Pomoc na rzecz Rozwoju (UNDAF), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Bank Światowy (WB), Światowy Program Żywnościowy (WFP). Przedstawiciele Unii Europejskiej biorą także udział w licznych konferencjach i szczytach organizowanych przez Narody Zjednoczone. więcej »»

Utrzymywanie pokoju i zapobieganie konfliktom

Wspólnym celem Unii Europejskiej i ONZ w dziedzinie utrzymywania pokoju jest umacnianie strategii zapobiegania konfliktom, kontrola zbrojeń, promowanie i zwiększanie roli regionów w utrzymywaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a także wspieranie misji pokojowych, które odbywają się na podstawie mandatu Rady Bezpieczeństwa. Szczególnie ważne jest skuteczne współdziałanie, jak również sprawna wymiana informacji. więcej »»

Środowisko i zrównoważony rozwój

W dziedzinie środowiska Unia Europejska współpracuje z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP). Szczególne ważne dla tej współpracy są takie kwestie jak: zmiany klimatu, efekt cieplarniany, zużycie ozonu i zmniejszanie się różnorodności biologicznej. ONZ i UE uznają, że zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań stojących przed społecznością międzynarodową. więcej »»

Pomoc humanitarna

W dziedzinie pomocy humanitarnej Unia Europejska realizuje współpracę z ONZ poprzez Departament Pomocy Humanitarnej (European Community's Humanitarian Aid Office - ECHO) działający w ramach Komisji Europejskiej. Unia współpracuje ze Zgromadzeniem Ogólnym NZ oraz z Radą Gospodarczą i Społeczną NZ (ECOSOC), a także z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). więcej »»

Prawa człowieka

Unia Europejska współpracuje z Komisją Praw Człowieka NZ oraz z Trzecim Komitetem Zgromadzenia Ogólnego NZ. Popiera rezolucje ONZ dotyczące dyskryminacji, praw kobiet i dzieci, wolności słowa, bezprawnych zatrzymań, tolerancji religijnej, tortur, kary śmierci. Wspólnym zagadnieniem jest też promowanie i umacnianie demokracji oraz pluralizmu politycznego. Unia Europejska i ONZ współpracują dla zapewniania pomocy w tworzeniu projektów konstytucji, w przygotowywaniu i wspieraniu demokratycznych wyborów. więcej »»

Handel

Wspólnym celem w dziedzinie handlu, urzeczywistnianym głównie przez współpracę na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO), jest włączanie krajów rozwijających się do systemu handlu światowego, a także oferowanie wolnych taryf dla importu z  krajów najsłabiej rozwiniętych. więcej »»

Kultura

Współpraca w dziedzinie kultury obejmuje zagadnienia związane z międzynarodowym komunikowaniem się, wolnością słowa, przepływem informacji, sztuką i zagadnieniami społecznymi. W tym zakresie Unia Europejska współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) i Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). więcej »»

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2010 r.