UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

MINUGUA

Misja Weryfikacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Gwatemali

United Nations Verification Mission in Guatemala

Czas trwania: styczeń - maj 1997 r.
Miejsce działań: Gwatemala

Misję Weryfikacyjną ONZ w Gwatemali utworzono na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/1094 z dnia 20 stycznia 1997 r. Jej zadaniem była weryfikacja przestrzegania porozumienia o ostatecznym zawieszeniu ognia zawartego w Oslo 4 grudnia 1996 r. pomiędzy rządem Gwatemali i Zjednoczeniem Narodoworewolucyjnym Gwatemali (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca - URNG). Obowiązki misji obejmowały nadzorowanie rozbrojenia, rozdzielenie walczących stron oraz demobilizację oddziałów URNG.

MINUGUA - dowódca obserwatorów wojskowych przekazuje członkowi URNG certyfikat ukończenia procesu demobilizacji.
MINUGUA - dowódca obserwatorów wojskowych przekazuje członkowi URNG certyfikat ukończenia procesu demobilizacji.
Zobacz również:

United Nations Verification Mission in Guatemala
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/minugua.htm